CỤM MÁY NÉN EMERSON

mỗi trang
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson No Comments Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX040E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX040E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX040E-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0500-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0500-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0500-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX050E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX050E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX050E-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0600-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0600-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0750-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0750-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX750-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX075E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX075E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX75E-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0200-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0200-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0200-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL020E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL020E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL020E-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0250-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0250-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0250-TFD-451 Công suất: 2.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL025E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL025E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL025E-TFD-451 Công suất: 2.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0300-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0300-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0300-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL030E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL030E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL030E-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0350-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0350-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0350-TFD-451 Công suất: 3.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL035E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL035E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL035E-TFD-451 Công suất: 3.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0400-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0400-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0400-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL040E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL040E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL040E-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0500-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0500-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0500-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL050E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL050E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL050E-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0600-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0600-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0600-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL060E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL060E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL060E-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0750-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0750-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0750-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL075E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL075E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL075E-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson

Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió được nghiên cứu và phát triển bởi hãng Emerson-USA sử dụng máy nén xoắn ốc Copeland , lắp ráp tại nhà máy Emerson Châu Á – Trung Quốc,

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-400 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-400

Giá: Vui lòng gọi

Vui lòng gọi
 MCV036B / TTK536KB Call

MCV036B / TTK536KB

Tư vấn thiết kế , thi công hệ thống máy lạnh dân dụng và trung tâm theo yêu cầu khách hàng..

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E TFD 401 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E TFD 401

vui lòng gọi

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0914.040.090

Chat Zalo

Chat Zalo - 0933 677 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Sản phẩm bán chạy

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 47
  • Hôm nay 49
  • Hôm qua 175
  • Trong tuần 224
  • Trong tháng 5,676
  • Tổng cộng 66,168

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)