CỤM MÁY NÉN EMERSON

mỗi trang
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson No Comments Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX040E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX040E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX040E-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0500-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0500-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0500-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX050E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX050E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX050E-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0600-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0600-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX060E-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0750-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0750-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX750-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX075E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX075E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX75E-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0200-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0200-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0200-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL020E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL020E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL020E-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0250-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0250-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0250-TFD-451 Công suất: 2.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL025E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL025E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL025E-TFD-451 Công suất: 2.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0300-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0300-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0300-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL030E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL030E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL030E-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0350-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0350-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0350-TFD-451 Công suất: 3.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL035E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL035E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL035E-TFD-451 Công suất: 3.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0400-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0400-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0400-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL040E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL040E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL040E-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0500-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0500-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0500-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL050E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL050E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL050E-TFD-451 Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0600-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0600-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0600-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL060E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL060E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL060E-TFD-451 Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0750-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0750-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL0750-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL075E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL075E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZXL075E-TFD-451 Công suất: 7.5 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson

Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió được nghiên cứu và phát triển bởi hãng Emerson-USA sử dụng máy nén xoắn ốc Copeland , lắp ráp tại nhà máy Emerson Châu Á – Trung Quốc,

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-400 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-400

Giá: Vui lòng gọi

091 40 40 090
 MCV036B / TTK536KB Call

MCV036B / TTK536KB

Tư vấn thiết kế , thi công hệ thống máy lạnh dân dụng và trung tâm theo yêu cầu khách hàng..

091 40 40 090
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E TFD 401 Call

Sản phẩm bán chạy

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0933 877 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 14
  • Hôm nay 56
  • Hôm qua 240
  • Trong tuần 296
  • Trong tháng 2,523
  • Tổng cộng 405,372

Fanpage Facebook

Top

   (0)