DÀN LẠNH ECO

mỗi trang
Dàn lạnh ECO GCE 251 E6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 251 E6

Tên sản phầm: Dàn lạnh ECO GCE 251 E6 Công suất: 1.44 Số quạt: 1 Lượng gió: 813 m3/h Xuất xứ: Italy

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 252 E6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 252 E6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 252 E6 Công suất: 2.81 kw Lượng gió: 1626 m3/h Xuất xứ: Italy

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 253 G6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 253 G6

Tên sản phẩm: dàn lạnh ECO GCE 253 G6 Công suất: 3.45 kw Lượng gió: 2540 m3/h Xuất xứ: Italy

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 251 E8R Call

Dàn lạnh ECO GCE 251 E8R

Tên sản phẩm: dàn lạnh ECO GCE 251 E8R Công suất: 1.07 km Lượng gió: 800m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 251 E4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 251 E4

Tên Sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 251 E4 Công suất: 1.67 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 768 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 251E8 Call

Dàn lạnh ECO GCE 251E8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 251 E8 Conong suất: 1,23 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 840 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 252 G8 Call

Dàn lạnh ECO GCE 252 G8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 252 G8 Công suất: 1,96 kw Số lương quạt: 2 quạt Lượng gió: 1725m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 253 G8 Call

Dàn lạnh ECO GCE 253 G8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Eco GCE 253 G8 Công suất: 2,95 kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 2585m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 254 G8 Call

Dàn lạnh ECO GCE 254 G8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh Eco GCE 254 G8 Công suất: 3,92 kw Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 3450 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 254 E4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 254 E4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 254 E4 Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 3070 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 311 F6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 311 F6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 311 F6 Công suất: 3.21 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 1500m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 312 F4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 312 F4

Dàn Lạnh ECO GCE 312 F4 phù hợp để lắp đặt trong các phòng lạnh để bảo quản các sản phẩm tươi hoặc trozen. Dàn lạnh ECO GCE 312 F4 được làm từ nhôm có ống nối rãnh bên trong,…

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 313 F4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 313 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 313 F4 Công suất: 9.66 kw Lượng gió: 4495 m3/h Xuất xứ: Italy

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 314 F4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 314 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 314 F4 Công suất : 12,77 kw Số lượng quạt 4 Lượng gió: 6000 m3/h Xuất xứ: Italy

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 E4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 351 E4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 E4 Công suất: 3.92 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 2425 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 A4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 351 A4

Tên sản phẩm: Dàn lanhjECO GCE 351 A4 Công suất: 4,83 m3/h Lượng gió 2235 m3/h Xuất xứ: Italy

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 E4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 352 E4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 E4 Công suất: 7.99kw Lượng gió: 4850m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 A4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 352 A4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 A4 Công suất: 9.92 kw Số lượng quạt: 2 quạt Lượng gió: 4472 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 F4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 353 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 F4 Công suất: 13,2kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 7050 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 A4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 353 A4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 A4 Công suất: 15,05 kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 6710 m3/h Xuất xứ: Italia

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 354 F4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 354 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 F4 Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 9600 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 354 A4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 354 A4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 354 A4 Công suất: 19,97 kw Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 8950 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 311 F4 Call

Dàn lạnh ECO GCE 311 F4

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 311 F4 Công suất: 3,12 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lưu lượng gió: 1500 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 313 F6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 313 F6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 313 F6 Công suất: 8,23 kw Số lượng quạt: 3 quạt Lưu lượng gió: 4970 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 E6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 351 E6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 E6 Công suất: 3,26 kw lượng quạt: 1 quạt lượng gió: 2580 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 A6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 351 A6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 A6 Công suất: 4,3 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 2430 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 E6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 352 E6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 E6 Công suất: 6,75 kw Số lượng quạt: 2 quạt Lượng gió: 5160 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 352 A6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 352 A6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 352 A6 Công suất: 8.85 kw Số lượng quạt: 2 quạt Lượng gió: 4850 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 F6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 353 F6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 F6 Công suất: 11,2kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 7510 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 353 A6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 353 A6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 353 A6 Công suất: 13,28 kw Số lượng quạt: 3 quạt Lượng gió: 7280 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 354 F6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 354 F6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 354 F6 Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 9860 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 354 A6 Call

Dàn lạnh ECO GCE 354 A6

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 354 A6 Công suất: 17,7kw Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 9705 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 254 E8 Call

Dàn lạnh ECO GCE 254 E8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 254 E8 Công suất: 4.92 kw Số lượng quạt: 4 quạt Lượng gió: 3370 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 311 F8 Call

Dàn lạnh ECO GCE 311 F8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 311 F8 Công suất: 2.48 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lưu lượng gió: 1650 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 E8 Call

Dàn lạnh ECO GCE 351 E8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 E8 Công suất: 2.92 kw lượng quạt: 1 quạt lượng gió: 2640 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090
Dàn lạnh ECO GCE 351 A8 Call

Dàn lạnh ECO GCE 351 A8

Tên sản phẩm: Dàn lạnh ECO GCE 351 A8 Công suất: 3.88 kw Số lượng quạt: 1 quạt Lượng gió: 2500 m3/h Xuất xứ: Italya

091 40 40 090

Sản phẩm bán chạy

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0933 877 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 8
  • Hôm nay 42
  • Hôm qua 441
  • Trong tuần 483
  • Trong tháng 483
  • Tổng cộng 403,332

Fanpage Facebook

Top

   (0)